Language Assistance

English:
If you, or someone you’re helping, has questions about MHS Health Wisconsin, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

Español (Spanish):
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

Hmoob (Hmong):
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

中文 (Chinese Mandarin):
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-713-6180(TTY:1-800-947-3529)。

Deutsch (German):
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

العربية (Arabic): 
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 6180-713-888-1 (رقم ھاتف الصم و البكم: 3529-947-800-1).

Русский язык (Russian):
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-713-6180 (телетайп: 1-800-947-3529)

한국어 (Korean):
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529)번으로 전화해 주십시오.

Tiếng Việt (Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

Pennsilfaanisch Deitsch (Pennsylvania Dutch):
Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

ລາວ (Laotian):
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

Français (French):
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-888-713-6180 (ATS : 1-800-947-3529).

Polski (Polish):
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

Shqip (Albanian):
KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

Tagalog (Tagalog, Filipino):
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

हिंदी (Hindi):
आप या जिसकी आप मदद कर रहे हैं उनके, MHS Health Wisconsin के बारे में कोई सवाल हों, तो आपको बिना किसी खर्च के अपनी भाषा में मदद और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। किसी दुभाषिये से बात करने के लिए 1-888-713-6180 (TDD/TTY: 1-800-947-3529) पर कॉल करें।

Somali (Somali):
OGEYSIIS:
Hadii luuqada aad ku hadashaa tahay Somali, waxa ku diyaar ah adeega caawinta luuqadaha oo lacag la’aan ah. Fadlan wac 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529).

မြန်မာ (Burmese): 
သင် သို့မဟုတ် သင်မှကူညီနေသူ တစ်ဦးဦးတွင် MHS Health Wisconsin အကြောင်း မေးစရာများရှိပါက အခမဲ့အကူအညီ ရယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး သင်၏ ဘာသာစကားဖြင့် အချက်အလက်များကို အခမဲ့ရယူပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ စကားပြန်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆိုရန် 1-888-713-6180 (TTY: 1-800-947-3529) ကို ဖုန်းဆက်ပါ။